تكليف روزانه كلاس ششم

كتاب رياضي از صفحه 94 تا آخر صفحه  101 مطالعه و 20 سوال طرح و حل نماييد-درس 14 اجتماعي مطالعه و 7 سوال طرح و پاسخ دهيد.

اجتماعي درس 12 مطالعه و 10 سوال طرح و حل شود-كتاب رياضي از صفحه 74 تا آخر صفحه 86 نكات مهم با مثال و دستوراتي كه مهم هستند و جاي خالي و نكته دارند نوشته و حل شود-درس يازده از صفحه 78 تا صفحه 83 مطالعه و 7 سوال طرح و پاسخ دهيد.

رياضي از صفحه 52 تا آخر صفحه 62 مطالعه و 10 سوال طرح و حل نماييد-ادبيات درس 8 از صفحه 58 تا آخر صفحه 64 مطالعه و 10 سوال طرح و حل نماييد-اجتماعي درس 8 مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ دهيد.

رياضي از صفحه 64 تا آخر صفحه 69 مطالعه و 6 سوال طرح و حل شود-ادبيات درس 9 از صفحه 66 تا آخر صفحه 73 مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ داده شود-اجتماعي درس 9 مطالعه و 7 سوال طرح و پاسخ دهيد.

رياضي از صفحه 70 تا آخر صفحه 73 مطالعه و 5 سوال طرح و حل شود-ادبيات درس 10 از صفحه 74 تا آخر صفحه 77 مطالعه و 10 سوال طرح و حل شود-اجتماعي درس 10 مطالعه و 15 سوال طرح و پاسخ دهيد.

كتاب رياضي از صفحه 74 تا آخر صفحه 86 مطالعه و 10 سوال طرح و حل شود-درس 11 اجتماعي مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ دهيد.

كتاب رياضي از صفحه 44 تا آخر صفحه 51 مطالعه و 7 سوال طرح و حل شود-كتاب فارسي از صفحه 50 تا آخر صفحه 57 مطالعه و 10 سوال طرح و حل شود-اجتماعي درس 7 مطالعه و 10 سوال طرح و پاسخ داده شود.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اطلاعیه های مجتمع آموزشی گل مریم با خبر شوید.

با گل مریم

توجه توجه توجه

به اطلاع والدين گرامي مي رسانيم از روز شنبه مورخ 98/2/28 تا روز دوشنبه مورخ 98/2/30 به علت اتمام كلاس زبان ،مدرسه ساعت 13:30تعطيل مي گردد و سرويس ها جلو درب مدرسه منتظر دختران عزيزمان مي باشند.

جلسه دانش افزايي آبان ماه پايه دوم

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 1  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 10:30 الي 11:30 برگزار مي گردد.

*جلسه دانش افزايي ماه آبان پايه دوم 2  روز يكشنبه مورخ 97/8/27 از ساعت 8 الي 9 برگزار مي گردد.

ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

دانش آموزان عزیز می توانند بصورت آنلاین اقدام به ثبت نام در مجتمع آموزشی گل مریم نمایند.

ثبت نام آنلاین

مرا اسکن کن